Incluzio Leiderdorp > Klachten of complimenten

Klachten of complimenten

Complimenten, bezwaren, ontevredenheid bespreken of een klacht indienen?

Alle medewerkers van Incluzio Leiderdorp doen elke dag hun best om je zo goed mogelijk te helpen. We vinden het belangrijk om onze dienstverlening elke keer weer te verbeteren. Dat kunnen wij natuurlijk niet zonder jouw hulp. Wij ontvangen graag een compliment van je als je vindt dat wij goed werk verrichten. Met jouw compliment weten we dat we het goed doen en dat motiveert ons. Je kunt een compliment mondeling, schriftelijk per post, via e-mail leiderdorp@incluzio.nl of onze website www.incluzioleiderdorp.nl/contact geven.

Ontevreden over een besluit van de gemeente of over onze dienstverlening?
Als in onze organisatie of rond jouw hulpverlening iets beter kan of niet goed gaat, dan horen wij dat graag. We kunnen proberen jouw vertrouwen in ons te herstellen en ervan te leren. Het kan ook dat je het niet eens bent met een besluit dat is genomen door de gemeente. Je kunt in dat geval bezwaar maken bij de gemeente.

Wanneer is er sprake van een bezwaar?
Een bezwaar is altijd gericht tegen een besluit. Je kunt een bepaalde Wmo beschikking wel of niet gekregen hebben en het daar niet mee eens zijn. Dan kun je hiertegen bezwaar maken. De gemeente is verantwoordelijk voor het besluit. Het bezwaar dien je daarom in bij de gemeente Leiderdorp via info@leiderdorp.nl of per post, Postbus 35, 2350 AA LEIDERDORP. Tegen besluiten kan altijd binnen zes weken een bezwaarschrift worden ingediend.

Jouw ontevredenheid bespreken met Incluzio Leiderdorp?
Als je ontevreden bent, willen wij daar graag met je over in gesprek. Vaak kan de ontevredenheid met een gesprek opgelost worden. Je bespreekt het probleem en wat je van elkaar verwacht. Samen maak je afspraken en kun je weer verder met elkaar. Zo voorkom je dat jouw ontevredenheid erger wordt.

Wat is een klacht en wie kan een klacht indienen?
Een klant of de wettelijke vertegenwoordiger kan een klacht indienen. De klacht kan gaan over de manier waarop er hulp geboden is en of je met respect behandeld bent. Het kan ook gaan over de bereikbaarheid van Incluzio Leiderdorp of de manier waarop dingen die voor jou belangrijk zijn door ons georganiseerd zijn.

Kosten & jouw klacht omschrijven
Een klacht indienen kost je niets. De behandeling van jouw klacht is gratis. Als je kosten maakt voor eigen ondersteuning, dan zijn die kosten voor jouw eigen rekening. We willen jouw klacht graag goed kunnen behandelen. Daarom is het belangrijk dat je onderstaande gevraagde gegevens meestuurt als je een klacht indient.

 • Jouw naam en adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres
 • Geef ook aan wie je bent: klant, wettelijk vertegenwoordiger, gemachtigde of zaakwaarnemer van de klant of een nabestaande
 • De persoon of personen tegen wie de klacht is gericht
 • Omschrijving van de klacht:
  – De feiten, gedrag of handelingen waarover je klaagt
  – De datum/ data waarop de gebeurtenissen plaatsvonden
 • Beschrijf wat er tot nu toe met jouw klacht is gebeurd. Heb je jouw klacht al kenbaar gemaakt bij één van de medewerkers van Incluzio Leiderdorp?
 • Wat wilt je bereiken met jouw klacht?

Een klacht indienen
Je kunt jouw klacht uiten bij de persoon waarover de klacht gaat of de leidinggevende van die persoon. Dit kun je persoonlijk, telefonisch, schriftelijk per post of via e-mail doen. Incluzio Leiderdorp neemt binnen 5 werkdagen contact met je op. Samen zoeken we naar een oplossing die binnen de mogelijkheden ligt. Per e-mail > klachten@incluzio.nl of Per post: Incluzio Leiderdorp, Postbus 144, 3100 AC SCHIEDAM.

Beheer klachtendossiers
Van jouw klacht wordt een digitaal klachtdossier gemaakt. Hierin worden alle documenten en brieven met betrekking tot jouw klacht bewaard. Het dossier wordt bewaard op een beveiligde omgeving. Het klachtdossier wordt gedurende 5 jaar bewaard. Het klachtdossier is niet gekoppeld aan jouw klantdossier.

Monitoren en leren

Incluzio Leiderdorp neemt jaarlijks een verslag op in de rapportage. In dit verslag staan:

 • Het aantal klachten dat bij Incluzio Leiderdorp is ingediend;
 • De aard en inhoud van de klachten;
 • De uitspraken die gedaan zijn over de klachten;
 • Maatregelen die getroffen zijn n.a.v. de klachten.

In dit verslag worden geen persoonsgegevens opgenomen en zijn gegevens niet herleidbaar naar een persoon. Op basis van de verslagen worden alle klachten, oorzaken en aanbevelingen geanalyseerd en geëvalueerd. Als het nodig is en waar het kan, worden verbeteringen doorgevoerd.