Incluzio Leiderdorp > halfjaarverslag 2021

halfjaarverslag 2021

Voorwoord: collectiveren en samenwerken

De eerste helft van 2021 zit erop. Corona zorgt nog steeds voor de nodige dynamiek en hectiek. Vooral bij inwoners die al kwetsbaar waren, merkten we dat de veerkracht op raakte en hun situatie onstabieler werd. Zij hadden van ons meer hulp nodig dan voorheen, waardoor we onze wachtlijst voor nieuwe hulpvragers zagen groeien. Tegelijkertijd zien we bij veel inwoners, vrijwilligers, ketenpartners en in ons team dat het nog steeds niet aan energie ontbreekt om samen bij te dragen aan de 4 maatschappelijke opgaven uit de Sociale Agenda van de gemeente Leiderdorp. In dit online halfjaarverslag illustreren we aan de hand van ‘barometers’ en inhoudelijke verdieping op welke manier we dat onder andere doen. Onze focus lag daarbij op nog meer impact maken op de Leiderdorpse samenleving door de samenwerking met (keten)partners te versterken en onze dienstverlening te collectiveren, zodat klanten in groepsverband elkaar kunnen ondersteunen. Scroll naar beneden op deze pagina, lees de teksten voor de hoofdlijnen en bekijk de quotes en video’s voor meer achtergrondinformatie. Het halfjaarverslag wordt afgesloten met onze ‘dienstverlening in cijfers’ over individuele generalistische begeleiding, Wmo cijfers, specialistische ondersteuning/welzijn en vrijwillige inzet.

Samenwerking opgestart tussen Incluzio Leiderdorp en ANWB

ANWB Automaatje Leiderdorp geeft inwoners die minder mobiel zijn en geen eigen vervoer hebben de mogelijkheid contacten te onderhouden en actief te blijven in de maatschappij. Vervoer is het middel, sociaal contact het doel. ANWB Automaatje Leiderdorp werkt samen met 12 enthousiaste vrijwilligers. Dit betekent dat de ene Leiderdorper de andere Leiderdorper helpt met vervoer naar bijvoorbeeld familie, de kapper of het ziekenhuis. Ze geven elkaar gezelligheid en de vrijwillige chauffeur ontvangt daarnaast een geringe vergoeding voor het gebruik van de eigen auto. Er zijn 52 bemiddelde ritten gereden. 41 Inwoners hebben zich als deelnemer aangemeld. Voor 19 van hen is inmiddels een succesvolle match gemaakt voor één of meerdere ritten.

senior stapt uit de auto
wethouder en projectleiders staan te liften en lachen

Bekijk het videoverslag van Unity TV over de lancering van ANWB Automaatje Leiderdorp

Regionaal samenwerken voor duurzame aanpak laaggeletterdheid

In Nederland hebben circa 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder grote moeite met lezen, schrijven en rekenen. Ze zijn laaggeletterd en ondervinden tal van problemen op het werk en privé. Door een regionaal programma vanuit Holland Rijnland is er hard gewerkt aan een duurzame aanpak van laaggeletterdheid. Veel partners vanuit verschillende gemeenten zijn aangehaakt en er zijn succesvolle initiatieven ontstaan. De activeringscoach van Incluzio Leiderdorp is voorzitter van één van de regionale werkgroepen met de actielijn: Werk en Participatie. Met deze actielijn proberen we mensen die laaggeletterd zijn zelfredzamer en actiever te maken, zowel op de arbeidsmarkt als in het algemeen in de samenleving. Iedereen moet mee kunnen doen in de maatschappij.

trainingsruimte met deelnemers en trainer

DagActief breidt verder uit

Voor kwetsbare senioren die in het verleden alleen terecht konden bij een dagbesteding met een Wmo indicatie, biedt Incluzio een laagdrempelig alternatief in de buurt. Dit doet we met DagActief; een ontmoetingsplek waar je mag zijn wie je bent en waar de nadruk ligt op meedoen, individuele behoefte en mogelijkheden in plaats van beperkingen. DagActief ontzorgt mantelzorgers, vermindert eenzaamheid, verhoogt het welzijn bij deelnemers en zorgt ervoor dat zij langer thuis kunnen wonen. Niet voor niets melden steeds meer Leiderdorpers zich aan als deelnemer. In juni startten we daarom met een vijfde groep.  Omdat we bij andere groepen zagen dat deelnemers het lastig vinden om de overstap van DagActief naar geïndiceerde Wmo dagbesteding te maken, is er bij de nieuwe groep gekozen voor een samenwerking met Gemiva-SVG. Hierdoor blijven mensen die geen indicatie hebben, zodra zij meer zorg nodig hebben, op de groep en gaan zij naadloos over naar geïndiceerde Wmo zorg.  Daarnaast hebben we nog een uniek element toegevoegd en dat is de combinatie met de mantelzorg-inloop.  Zo creëren we voor mantelzorgers tijdens DagActief de mogelijkheid om steun bij elkaar te vinden.

Fien op de bank

In deze video vertelt bezoekster Fien over wat DagActief (locatie Spinterlaan) voor haar betekent.

Integrale ondersteuning bij echtscheidingen

Ondersteuning bij echtscheiding vindt in Leiderdorp steeds vaker op integrale wijze plaats. Het Jeugd & Gezinsteam en de jongerencoach en sociaal werkers van Incluzio zijn nauwer gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat gezinssituaties zo normaal mogelijk blijven als partners uit elkaar gaan. Er is daarbij ook specifiek ingezet op financiële ondersteuning. Geldzorgen bij scheidingen zorgen vaak voor extra stress. Door onze budgetcoach is daarom een speciaal boekje ontwikkeld om Leiderdorpers te ondersteunen bij het financieel verloop van de scheiding. Met dit boekje geven we inwoners concrete handvatten om grip te houden op hun financiële situatie en voorkomen we dat kinderen na de echtscheiding bijvoorbeeld niet meer kunnen sporten bij een vereniging en ouders fors in de schulden komen.

geldstukken

Mantelwandel

De Mantelwandel is één van de nieuwe initiatieven van afgelopen half jaar. Het geeft mantelzorgers de gelegenheid om ervaringen te delen met lotgenoten. Ook draagt het bij aan hun fysieke en mentale gesteldheid, doordat mantelzorgers de tijd nemen om te bewegen. De route wordt wekelijks uitgestippeld door een gemotiveerde vrijwilliger. De mantelzorgcoach sluit aan om informatie te geven en te verbinden.

Samenwerken aan stabiele veiligheid

Afgelopen half jaar zagen we een forse stijging bij inwoners die te maken hadden met huiselijk geweld (meer info: zie de link naar de cijfers onderaan dit document). Niet voor niets hebben we daarom geïnvesteerd in het verder verbeteren van onze ondersteuning op dit vlak. Dit doen we door methodisch samen met ketenpartners te werken aan een Stabiele Veiligheid vanuit de visie gefaseerde ketenzorg. Onze aandachtfunctionaris veiligheid is hier extra in getraind. In de praktijk leidt dit tot mooie resultaten. Zo is er onlangs acute veiligheid gerealiseerd in een complexe gezinssituatie door de samenwerking met Gemeente, Wijk GGZ, Veilig Thuis, Politie, Zorg en Veiligheidshuis en Rijnhart Wonen.

jong gezin wandelt in het park

Incluzio en de gemeente samen verantwoordelijk voor Wmo Toegang

Steeds meer senioren kloppen bij Incluzio Leiderdorp aan voor het aanvragen en/of het verlengen van huishoudelijke hulp vanuit de Wmo. Onze sociaal werkers doen onderzoek en brengen een advies uit. De Gemeente Wmo back office toetst dit en geeft al dan niet een Wmo indicatie af. Samen zijn we verantwoordelijk voor het doel- en rechtmatig inzetten van het Wmo budget. Dit vraagt naast zorgvuldig onderzoek ook om juiste afwegingen, nauwe afstemming tussen Incluzio en de gemeente,  volledige verslaglegging, klantvriendelijk ‘nee’ zeggen en inwoners ondersteunen bij andere alternatieven. Afgelopen half jaar is ingezet op kwaliteitsverbetering. Enerzijds geven sociaal werkers elkaar feedback  op de verslaglegging, anderzijds communiceerde  de gemeente scherper de uitgangspunten voor het toekennen van een maatwerkvoorziening richting inwoners. Hier is deze Wmo folder uitgekomen die we sinds kort in het kader van verwachtingsmanagent toezenden naar de inwoner met een Wmo hulpvraag.

senioren echtpaar op de brug in Leiderdorp

Meer mogelijk maken met E-health in coronatijd

Met E-health oplossingen verbreden we de ondersteuning voor inwoners. Het doel is (meer) eigen regie bij inwoners, meer mogelijkheden voor mantelzorgers en meer efficiëntie in ons werk. We combineren bijvoorbeeld een bezoek aan huis met een afspraak via beeldbellen. Ook brengen we inwoners in contact met Tessa; een zorgrobot, en een Compaan; een vereenvoudigde tablet waarmee mensen digitaal vaardig(er) worden en contact onderhouden met hun netwerk. Door aanspraak te maken op de SET-subsidie van de Rijksoverheid hebben we een aantal van deze tablets gratis beschikbaar kunnen stellen voor Leiderdorpers. Lees er meer over in dit artikel van het Leiderdorps Weekblad.

2 senioren kijken op tablet

Gezamenlijk initiatief gestart met POH-J voor Leiderdorpse jongeren met stemmingsklachten

In april, mei en juni 2021 heeft de training ‘ACT Your Way’ plaatsgevonden. Deze training is bedoeld voor meiden tussen de 14 en 18 jaar die bij de Leiderdorpse Praktijkondersteuners Huisartsen Jeugd (POH-J) binnen zijn gekomen met een vergelijkbare hulpvraag en op een wachtlijst (of ter overweging) voor de GGZ staan. Door de toegenomen druk, o.a. door corona, op de jeugdhulp en de wachttijden binnen de GGZ wachten deze jongeren langer op de juiste hulp. POH-J’er Laura Verhoog en jongerencoach Lise Huitema van Incluzio gaven deze training zodat de jongeren elkaar konden vinden, ondersteunen, en de wacht tijd beter doorkwamen. Volgens de jongeren is dit zeker gelukt: ‘Ik vond de training superleuk, we hebben veel gedaan zoals paardencoaching, yoga en dansen.

jongere kijkt naar laptop

Nawoord: uitdagingen voor de rest van het jaar

In de tweede helft van 2021 hopen we weer al onze ‘pre-corona’ activiteiten te hervatten en de nieuwe initiatieven die we afgelopen periode hebben voorbereid uit te rollen. Voorbeelden hiervan zijn; het Samen Vitaal programma bij Clubhuis De Derde Helft voor senioren, het Kip Lekker programma voor kinderen met overgewicht dat we samen met het CJG hebben ontwikkeld, het zomerprogramma en aan de gerichte wijkaanpak ter bevordering van de sociale cohesie in de buurten, samen met onder andere Rijnhart Wonen.  Ook kijken we ernaar uit om eindelijk samen met onze medebewoners van de Sterrentuin een openingsevent te organiseren voor bezoekers. Onze grootste uitdaging voor 2021 is het borgen van kwaliteit van dienstverlening en het verder invulling geven aan de ingezette transformatie in het sociaal domein. Dit, ondanks de toename van hulpvragen die er afgelopen jaar al was en waarvan onze verwachting is dat deze nog gaat doorzetten in verband met de verwachte recessie, vergrijzing en ambulantisering van de ggz.

Onze dienstverlening in cijfers

In deze download vind je de cijfers over individuele generalistische begeleiding, Wmo cijfers, specialistische ondersteuning/welzijn en vrijwillige inzet.